Villkor & Integritetspolicy

Nuvarande köpvillkor för GameKeys.se (Drivs av Digital License Retailer AS – Organisationsnummer: NO 824 379 122 VAT).

Inledning

Detta köp styrs av följande standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor via Internet. Konsumentköp via Internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, lagen om konsumentköp, marknadsföringslagen, företagslagen och e-handelslagen, och dessa lagar ger konsumenten väsentliga rättigheter. Lagarna finns på www.lovdata.no. Villkoren i detta avtal ska inte tolkas som att de begränsar de lagstadgade rättigheterna, utan ska fastställa de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för parterna i handeln.

Försäljningsvillkoren har upprättats och rekommenderats av den norska konsumentmyndigheten. För en bättre förståelse av dessa försäljningsvillkor, se Consumer Authoritys guide här.

1. Avtalet

Avtalet består av dessa försäljningsvillkor, information som ges i orderlösningen och eventuella specialavtalade villkor. I händelse av konflikt mellan informationen kommer det som specifikt överenskommits mellan parterna att råda, såvida det inte strider mot obligatorisk lagstiftning.

Avtalet kommer också att kompletteras med relevanta lagbestämmelser som reglerar inköp av varor mellan handlare och konsumenter.

2. Parterna

Säljaren är:

GameKeys.se

Företagsadress:
Markens gate 8
4611 Kristiansand
Norge

Postadress:
Postboks 12
4661 Kristiansand
Norge

E-post: [email protected]
Telefon: +47 95553396 (Endast för affärsförfrågningar)
Företag: Digital License Retailer AS
Org nr. NO 824 379 122

och nedan kallas säljar / säljaren.

Köparen är den konsument som gör beställningen och nedan kallas köpar / köparen.

3. Pris

Priset för varorna och tjänsterna är det totala priset som köparen måste betala. Detta pris inkluderar alla avgifter och extrakostnader. Tilläggskostnader som säljaren innan köpet inte har informerat, ska köparen inte bära. Undantag: Alla kunder utanför Norge debiteras 0% moms på grund av export av tjänster. Till salupriserna i webbshoppen ingår denna moms på 0%. Kunder med adress i Norge kommer att debiteras ytterligare 25% av försäljningspriset i webbshoppen.

4. Att ingå avtal

Avtalet är bindande för båda parter när köparen har skickat sin beställning till säljaren.

Avtalet är emellertid inte bindande om det finns ett typ- eller typfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i onlinebutiken eller i köparens order, och den andra parten insåg eller borde ha insett att det fanns ett sådant fel.

5a. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för föremålet från det att det skickas från säljaren till köparen.

Om köparen använder ett kredit- eller betalkort när han betalar kan säljaren reservera inköpspriset på kortet vid beställning. Kortet debiteras samma dag som artikeln skickas.

Vid betalning med faktura utfärdas fakturan till köparen vid leverans av varan. Betalningsfristen anges på fakturan och är minst 14 dagar efter mottagandet.

Köpare under 18 år kan inte betala med efterföljande faktura (Vi erbjuder för närvarande inte betalning via faktura).

5b. Digital plånbok (“My Wallet” under “Mitt konto”)

För varje köp som görs i webbutiken får varje registrerad kund 10% av inköpspriset i sin digitala plånbok (Cashback). Cashback kan användas i sin helhet för framtida handel för både partiell och full betalning för varor. Den digitala plånboken kan också fyllas på med extra kredit när du använder betalningsmetoderna i webbutiken. Det är inte möjligt att betala återuppfylld kredit eller Cashback tillbaka till bankkontot. Saldot i din digitala plånbok kommer att förfalla efter 12 månader från inköps-/intjäningsdatum. Detta gäller både intjänad cashback och manuell plånbokspåfyllning. Vi förbehåller oss rätten att ta bort saldot i din digitala plånbok och blockera ditt konto om vi upptäcker missbruk av tjänsten.

6. Leverans

Leverans sker när köparen eller hans representant har tagit över föremålet (seriekod för spelet eller programvaran).

Alla våra produkter levereras digitalt i form av en produktnyckel till produkten. De flesta produktnycklar levereras automatiskt och kan hämtas omedelbart efter köp. Så här hittar du koden:

  1. Gå till “Mitt konto” genom att klicka längst upp till höger på webbsidan: “Hej, [ditt namn]”.
  2. Tryck på “Ordrar“. Hitta rätt order-ID och tryck på “VISA” längst till höger under rubriken “ÅTGÄRDER”.
  3. Under det totala beloppet på beställningssidan hittar du produktnycklarna för varje produkt du har köpt.

 

OM DU INTE KAN HITTA DIN PRODUKTNYCKEL:

Om produktnyckeln inte är listad på beställningssidan kommer den automatiskt att skickas till dig via e-post inom en timme från inköptid (måndag – söndag 09:00 – 23:00).

Om du inte har fått produktnyckeln efter två timmar, vänligen kontakta oss.

7. Återköp / Ångerrätt / Återbetalning 

Ångerrätten gäller inte avtal för leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, om leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga medgivande och konsumenten erkänner att ångerrätten därmed förloras (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8).
Å andra sidan vill vi på GameKeys.se erbjuda en bättre kundupplevelse och därför erbjuda en 14-dagars Ångerrätt enligt avsnitt 34 i “Ångerrätten”. Detta kräver att produktkoden inte har löst in.
8. Försening och underlåtenhet att leverera – köpares rättigheter och tidsfrist för rapportering av fordringar 
Om säljaren inte levererar varorna eller levererar det för sent i enlighet med avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheterna från köparen, kan köparen, enligt reglerna i kapitel 5 i konsumentköpslagen, hålla köpeskillingen, begära uppfyllande, upphäva avtalet och / eller kräva ersättning från säljaren.I händelse av anspråk på myndighetsöverträdelse bör bevisförklaringen vara skriftlig (till exempel e-post).

Uppfyllelse

Köparen kan behålla köpet och kräva uppfyllandet av säljaren. Köparen kan emellertid inte kräva uppfyllande om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna, eller om uppfyllandet kommer att orsaka en så stor nackdel eller kostnad för säljaren att det finns en betydande oproportionerlighet för köparens intresse i säljaren. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan köparen fortfarande kräva uppfyllande.

Köparen förlorar sin rätt att kräva fullgörande om han eller hon väntar orimligt länge för att framställa fordran.

Höjningen

Om säljaren inte levererar produkten (produktnyckel) vid leveransen, ska köparen uppmuntra säljaren att leverera inom en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllande. Om säljaren inte levererar varorna inom den extra tidsfristen, kan köparen avbryta köpet.

Köparen kan dock avbryta köpet omedelbart om säljaren vägrar att leverera föremålet. Detsamma gäller om leverans vid avtalad tid var avgörande för ingående av avtalet, eller om köparen har informerat säljaren om att leveranstiden är avgörande.

Om föremålet (produktnyckeln) levereras efter den ytterligare tidsfrist som fastställts av konsumenten eller efter leveransdatumet som var avgörande för avtalets ingående, måste krav på avbokning göras inom rimlig tid efter det att köparen informerades om leveransen.

Ersättning

Köparen kan kräva ersättning för viss förlust till följd av förseningen. Detta gäller emellertid inte om säljaren bevisar att förseningen beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som inte rimligen kunde ha beaktats vid avtalets tidpunkt, undvikits eller övervunnit konsekvenserna.

9. Avsaknad av varorna – köparens rättigheter och klagomål

Om det finns ett fel i föremålet måste köparen inom rimlig tid efter det att den upptäcktes eller borde ha upptäckts, meddela säljaren att han eller hon kommer att åberopa bristen. Köparen har alltid annonserat i tid om det händer inom två månader. från defekten upptäcktes eller borde ha upptäckts. Klagomål kan göras inom två år efter det att köparen har tagit över varorna. Om föremålet eller en del av det är avsett att pågå betydligt längre än två år är klagomarens tidsgräns fem år.

Om föremålet har en fel och detta inte beror på köparen eller omständigheterna från köparen, kan köparen, enligt reglerna i konsumentköpslagen, kapitel 6, hålla köpeskillingen, välja mellan korrigering och leverans, kräva en prisminskning, kräva avtalet avbrutet och / eller kräva ersättning från säljaren.

Klagomål till säljaren ska göras skriftligen.

Korrigering eller återleverans

Köparen kan välja mellan att kräva korrigerad defekt eller leverans av liknande föremål. Säljaren kan emellertid invända mot köparens fordran om verkställandet av fordran är omöjligt eller om säljaren har orimliga kostnader. Korrigering eller leverans måste göras inom rimlig tid. Säljaren har i princip inte rätt att göra mer än två korrigerande försök för samma fel.

Prisavdrag

Köparen kan kräva en lämplig prisminskning om artikeln inte korrigeras eller skickas. Detta innebär att kvoten mellan det diskonterade och det överenskomna priset motsvarar förhållandet mellan värdet på artikeln i felaktigt och avtalsenligt skick. Om det finns specifika skäl för detta kan prisreduceringen istället ställas lika med bristen på betydelse för köparen.

Höjningen

Om föremålet inte korrigeras eller återlevereras kan köparen också avbryta köpet när felet inte är obetydligt.

10. Säljarens rättigheter i händelse av köparens standard

Om köparen misslyckas med att betala eller fullgöra de andra skyldigheterna enligt avtalet eller lagen, och detta inte beror på säljaren eller omständigheterna från säljaren, kan säljaren, enligt reglerna i konsumentköpslagen, kapitel 9 innehålla varorna, kräva uppfyllandet av avtalet, kräva att avtalet upphävs och kräva ersättning från köparen. Säljaren kan också, enligt omständigheterna, kräva ränta på försenad betalning, inkassoavgifter och en rimlig avgift för osamlade varor.

Uppfyllelse

Säljaren kan behålla köpet och kräva att köparen betalar inköpspriset. Om varan (produktnyckeln) inte levereras, förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge för att främja anspråket.

Höjningen

Säljaren kan säga upp avtalet om det finns ett väsentligt betalningsfall eller annat väsentligt intrång från köparen. Säljaren kan dock inte dra ut om hela köpeskillingen betalas. Om säljaren fastställer en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllande och köparen inte betalar inom denna tidsfrist, kan säljaren avbryta köpet.

Ränta på sena betalningar / insamlingsavgifter

Om köparen inte betalar köpeskillingen i enlighet med avtalet kan säljaren kräva ränta på köpeskillingen enligt lagen om förseningsränta. I händelse av bristande betalning kan fordran efter förvarning skickas till köparen och kan därefter hållas ansvarigt för avgifter enligt inkassolagen.

11. Garanti

Garanti som ges av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de som köparen redan har enligt obligatorisk lag. En garanti medför därför inga begränsningar för köparens rätt till klagomål och anspråk vid förseningar eller brister i enlighet med klausul 9 och 10.

12. Personlig information

Den person som ansvarar för behandlingen av insamlade personuppgifter är säljaren. Såvida inte köparen samtycker till något annat, i enlighet med personuppgiftslagen, kan säljaren endast samla in och lagra den personliga information som är nödvändig för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personliga information kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att utföra avtalet med köparen eller i lagstadgade fall.

För att kunna tjäna dig på bästa sätt är det nödvändigt att vi har tillräcklig information om dig som kund. Efter att ha granskat vad som lagras av information om våra kunder tror vi att det inte finns någon känslig eller kritisk information som lagras hos oss och som kan missbrukas.

Vi kan försäkra dig om att våra interna rutiner inte tillåter utomstående att skaffa sig känslig eller kritisk information.

Det finns inga känsliga eller kritiska data lagrade i samband med användningen av våra betalningslösningar.

Vår policy är att vi inte säljer, handlar eller på annat sätt sprider information av något slag om dig som kund till en tredje part utan ditt samtycke.
Alla sidor vid lagring av information är säkert.

12.1 Lagring av personlig information

Bokföringslagen kräver att vi lagrar transaktionsdata i 5 år. För att skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och klagomål i enlighet med konsumentköpslagen, köplagen och våra försäljningsvillkor lagrar vi köphistoriken i 10 år.

12.2 Säkerhet för personlig information

Vi på GameKeys.se har bra rutiner och omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter, och att behandlingen av uppgifter sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomsthantering och arkiveringsrutiner, samt rutiner för hantering av data och uppföljning av förfrågningar angående rätten till åtkomst, korrigering och radering.

Du kan vara säker på att vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

12.3 Ändring eller radering av personlig information

Vill du ändra ditt namn eller radera ditt konto hos oss (samt information lagrad på ditt konto)? Vänligen kontakta oss på [email protected]

13. Konfliktlösning

Klagomål riktas till säljaren inom rimlig tid, jfr punkterna 9 och 10. Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister i vänliga villkor. Om detta misslyckas kan köparen kontakta det norska konsumentrådet för medling. Det norska konsumentrådet finns på telefon +47 23 400 500 eller https://www.forbrukerradet.no/contact-us